Зарахування

ЗАРАХУВАННЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА  ВІДРАХУВАННЯ УЧНІВ

Бориспільська районна державна адміністрація закріплює за Навчальним закладом відповідну територію обслуговування, згідно якої беруться на облік діти дошкільного віку та шкільного віку.

1. Зарахування дітей дошкільного віку до навчального закладу може здійснюватись за умови подання батьками або особами, що їх замінюють, заяви до закладу, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка та інші документи, визначені чинним законодавством.

2. Групи з дошкільного навчання комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах. Засновник  може встановлювати меншу чи більшу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному закладі.

3.   За дитиною дошкільного віку зберігається місце у навчальному закладі у разі:

  • її хвороби, карантину;
  • санаторно-курортного лікування;
  • на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
  • у літній період (75 днів).

4.   Відрахування дітей дошкільного віку із навчального закладу може здійснюватися на підставі:

  • медичного висновку про стан здоров‘я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в навчальному закладі цього типу;
  • бажання батьків або осіб, які їх замінюють;
  • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини впродовж двох місяців згідно з чинним законодавством.

5. Адміністрація навчального закладу  зобов‘язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини з навчального закладу не менш як за 10 календарних днів.

6.   Забороняється безпідставне відрахування дитини дошкільного віку з навчального закладу.

7. Зарахування учнів до всіх класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

8. Зарахування до ліцейних класів здійснюється на конкурсній основі  відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 року  №389,  та на підставі Статуту за участю робочої групи з числа педагогічних працівників, що розробляють Правила конкурсного приймання, які обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу, схвалюються ними та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з органом управління.

9. За наявності вільних місць може проводитися додатковий набір до 10-11 класів ліцею.

10. Учні, які засвоюють програму на початковому рівні, наказом директора відраховуються з ліцею і при сприянні органів державного управління освітою переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи. У разі незгоди учня, батьків або осіб, які їх замінюють, із відрахуванням із ліцею, вони можуть оскаржити дії директора до ради ліцею.

11. З метою здійснення якісного відбору учнів до спортивних класів створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу. Головою комісії є директор навчально-виховного комплексу. До складу приймальної комісії входять провідні спеціалісти закладу в галузі спорту, педагогічні працівники.

12. Зарахування учнів у класи спортивного профілю з Бориспільського району проводиться наказом директора на підставі рішення приймальної комісії.

13. Учні спортивних класів, які засвоюють загальноосвітню та спеціальну програму на початковому рівні, мають відхилення у стані здоров’я, систематично порушують дисципліну, спортивний режим, правила внутрішнього розпорядку, за рішенням тренерської ради відраховуються із класів спортивного профілю і переводяться до загальноосвітнього класу або до школи за місцем проживання.

14. Керівник закладу зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

15. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

16. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

17. Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до навчального закладу заяву із зазначенням причини вибуття.