Статут школи

СТАТУТ

Опорний навчальний заклад «Щасливський навчально-виховний комплекс «ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Пристоличної сільської ради. Нова редакція. (Код ЄДРПОУ 22203330)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Пристоличної сільської ради №45-2-VІІІ від 24 грудня 2020 року


1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності Опорного навчального закладу «Щасливський навчально-виховний комплекс «ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Пристоличної сільської ради (далі – Навчальний заклад).

1.2. Опорний навчальний заклад «Щасливський  навчально-виховний комплекс «ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Пристоличної сільської ради є правонаступником всіх прав та обов’язків Пролісківського навчально – виховного об’єднання  «Загальноосвітня школа І ступеня-дитячий садок» Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області (код ЄДРПОУ 36686350).

1.2. Навчальний заклад має повну назву: Опорний  навчальний заклад «Щасливський навчально-виховний комплекс «ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Пристоличної сільської ради.

Скорочена назва: ОНЗ Щасливський НВК.

1.3. Місце знаходження закладу: 08325, Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Фестивальна, 37.

1.4. Засновником Навчального закладу є Пристолична сільська рада (далі – Засновник).

Заклад підпорядкований Управлінню гуманітарного розвитку та охорони здоров’я Пристоличної сільської ради (далі – орган управління).

1.5. Навчальний заклад є неприбутковою організацією і утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.6. Навчальний заклад є юридичною особою, має власну печатку, штамп, ідентифікаційний код, рахунки в органах Державного казначейства, самостійний баланс та може мати у своєму складі філії, рішення про створення яких приймає Засновник.

Філія Навчального закладу не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого Навчальним закладом за погодженням з органом управління.

1.7. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

1.8. Навчальний заклад забезпечує потреби громадян у повній загальній середній, дошкільній освіті.

1.9. Навчальний заклад має класи з поглибленим вивченням окремих предметів, а саме:

– спеціалізована школа II ступеня з поглибленим вивченням окремих предметів (5-7 класи – класи ранньої профілізації, 8-9 класи – класи допрофільної підготовки);

– ліцей (10-11 класи – профільні: фізико-математичний, інформаційно-технологічний, спортивний).

1.10. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття освіти; виховання, розвиток обдарованих і здібних дітей, сприяння збагаченню інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України; виховання  спортивного резерву держави, згідно із сучасними вимогами, високої спортивної майстерності, спроможного гідно представляти Україну на міжнародних змаганнях найвищого рівня.

1.11. Головними завданнями навчального закладу є:

– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню, дошкільну освіту;

– виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

– забезпечення базової загальноосвітньої підготовки, що включає розвиток  дитини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, самовизначення,  самореалізації з подальшим навчанням у вищому навчальному закладі;

–  пошук і відбір  спортивно обдарованих дітей та молоді;

– організація  інтенсивного та  високоефективного  навчально-тренувального  процесу, забезпечення участі учнів  у змаганнях;

–  виховання громадянина України;

– забезпечення зв’язків з вищими навчальними закладами з метою підготовки  учнів та подальшого навчання у цих навчальних установах;

– створення оптимальних умов для вільного розвитку особистості; надання  учням можливості для реалізації індивідуальних, творчих потреб,  володіння системою знань та практичних умінь і навичок наукової, дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської   діяльності, окремих видів професійної підготовки, роботи з технікою та новими технологіями;

– забезпечення роботи малих динамічних груп у підготовці учнів до   Всеукраїнських предметних олімпіад, творчих конкурсів, змагань різних  рівнів із врахуванням нахилів та інтересів дітей;

–  розвиток в учнів здатності, навичок, вмінь оволодівати науковим методом  пізнання, зокрема через систему роботи у шкільних наукових відділеннях  Малої академії наук України;

– формування відповідальності перед суспільством за природну обдарованість;

–   виховання в учнів політичної, економічної та правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки, державної

мови;

–  формування високоосвіченої особистості, конкурентоспроможної на ринку праці;

–  виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

–  створення учням сприятливих умов для поєднання інтенсивних тренувань із навчанням, відпочинком, відновленням сил і енергії;

– підготовка спортсменів, які здатні успішно виступати на престижних міжнародних змаганнях;

– розробка і апробація нового змісту освіти, методів навчання і виховання;

– розробка та впровадження прогресивних технологій у навчально-виховний процес;

–   впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес;

– забезпечення допрофесійної підготовки з метою вступу до вищих навчальних закладів та початкової професійної підготовки учнів з обраного профілю.

1.12. Заклад самостійно приймає рішення i здійснює діяльність у межах своєї компетенції,  передбаченої законодавством України та власним Статутом. У межах Статутної діяльності Навчальний заклад має  право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем і відповідачем у судах усіх інстанцій.

1.13. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

–   безпечні умови освітньої діяльності;

–   дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними  угодами;

–   дотримання фінансової дисципліни.

1.14. У Навчальному закладі визначена українська мова навчання.

1.15. Навчальний заклад має право:

– проходити в установленому порядку державну атестацію;

– визначати форми, методи i засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із органом управління;

–   визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– в установленому порядку розробляти i впроваджувати експериментальні та iндивiдуальнi робочі навчальні плани;

– спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати рiзнi форми морального i матеріального заохочення до учасникiв навчально-виховного процесу;

– бути розпорядником рухомого i нерухомого  майна згiдно із законодавством України та власним Статутом;

–  отримувати кошти i матерiальнi цiнностi вiд органiв виконавчої влади, юридичних i фiзичних осiб;

– залишати у своєму розпорядженнi i використовувати  власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

– розвивати власну соцiальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лiкувально-профiлактичних i культурних пiдроздiлiв;

–    встановлювати форму для учнів.

1.16. Групи та класи у Навчальному закладi формуються за погодженням із органом управління згiдно з нормативами їх наповнюваностi, встановленими законодавством, з урахуванням наявностi примiщень, що вiдповiдають санiтарно-гiгiєнiчним вимогам для здiйснення навчально-виховного процесу, та вiдповiдно до кiлькостi поданих заяв про зарахування до закладу.

1.17. З урахуванням потреб населення та мiсцевих умов заклад приймає рiшення про створення груп продовженого дня з частковим або повним утриманням за рахунок Засновника.

Навчальний заклад приймає рішення про створення класiв з поглибленим вивченням предметiв, класiв (груп) з вечiрньою (заочною, дистанцiйною) формою навчання, спецiальних та iнклюзивних класiв для навчання дiтей з особливими освiтнiми потребами за погодженням з органом управління.

1.18. З урахуванням освiтнiх запитiв населення, кадрового забезпечення та матерiально-технiчної i методичної бази Навчальний заклад органiзовує навчання в старшiй школi за одним або кількома профільними напрямами.

1.19. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до Положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.20. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

2. ЗАРАХУВАННЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

 2.1. Орган управління закріплює за Навчальним закладом відповідну територію обслуговування, згідно якої беруться на облік діти дошкільного віку та шкільного віку.

2.2. Зарахування дітей дошкільного віку до навчального закладу може здійснюватись за умови подання батьками або особами, що їх замінюють, заяви до закладу, копiю свiдоцтва про народження дитини, медичну довiдку встановленого зразка та інші документи, визначені чинним законодавством.

2.3. Групи з дошкільного навчання комплектуються  за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності,  санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах. Засновник  може встановлювати меншу чи більшу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному закладі.

2.4.    За дитиною дошкільного віку зберігається місце у навчальному закладі у разі:

– її хвороби, карантину;

– санаторно-курортного лікування;

– на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

– у літній період (75 днів).

2.5.    Відрахування дітей дошкільного віку із навчального закладу може здійснюватися на підставі:

– медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в навчальному закладі цього типу;

– бажання батьків або осіб, які їх замінюють;

– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини впродовж двох місяців згідно з чинним законодавством.

2.6. Адміністрація  навчального закладу  зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини з навчального закладу не менш як за 10 календарних днів.

2.7.    Забороняється безпідставне відрахування дитини дошкільного віку з навчального закладу.

2.8. Зарахування учнiв до всiх класiв загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів здiйснюється без проведення конкурсу i, як правило, вiдповiдно до територiї обслуговування.

2.9. Зарахування до ліцейних класів здійснюється на конкурсній основі  відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 року  №389,  та на підставі Статуту за участю робочої групи з числа педагогічних працівників, що розробляють Правила конкурсного приймання, які обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу, схвалюються ними та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з органом управління.

2.10. За наявності вільних місць може проводитися додатковий набір до 10-11 класів ліцею.

2.11. Учні, які засвоюють програму на початковому рівні, наказом директора відраховуються з ліцею і при сприянні органів державного управління освітою переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи. У разі незгоди учня, батьків або осіб, які їх замінюють, з відрахуванням із ліцею, вони можуть оскаржити дії директора до ради ліцею.

2.12. З метою здійснення якісного відбору учнів до спортивних класів створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу. Головою комісії є директор навчально-виховного комплексу. До складу приймальної комісії входять провідні спеціалісти закладу в галузі спорту, педагогічні працівники.

2.13. Зарахування учнів у класи спортивного профілю з Бориспільського району проводиться наказом директора на підставі рішення приймальної комісії.

2.14. Учні спортивних класів, які засвоюють загальноосвітню та спеціальну програму на початковому рівні, мають відхилення у стані здоров’я, систематично порушують дисципліну,  спортивний режим, правила внутрішнього розпорядку, за рішенням тренерської ради відраховуються із класів спортивного профілю і переводяться до загальноосвітнього класу або до школи за місцем проживання.

2.15. Керiвник закладу зобов’язаний вжити заходiв для ознайомлення дiтей та їхніх батькiв або осiб, якi їх замiнюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрiшнього розпорядку та iншими документами, що регламентують органiзацiю навчально-виховного процесу.

2.16. Зарахування учнiв до закладу здiйснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керiвника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, якi їх замiнюють, подають заяву, копiю свiдоцтва про народження дитини, медичну довiдку встановленого зразка, особову справу (крiм дiтей, якi вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, дiти з шести рокiв.

2.17. Iноземнi громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв.

2.18. Переведення учнiв закладу до наступного класу здiйснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У разi вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до навчального закладу заяву iз зазначенням причини вибуття.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 3.1. Навчально-виховний процес у Навчальному закладi здiйснюється вiдповiдно до робочих навчальних планiв, складених на основi типових навчальних планiв, затверджених Міністерством освіти і науки України.

У робочому навчальному планi закладу з урахуванням його типу та профiлю навчання конкретизується варiативна частина державних стандартiв освiти.

Iндивiдуалiзацiя i диференцiацiя навчання у закладi забезпечуються шляхом реалiзацiї iнварiантної та варiативної частини.

3.2. Робочі навчальні плани закладу затверджуються органом управління.

3.3. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освiти державним стандартам освіти, єдність навчання i виховання.

3.4. Заклад працює за навчальними програмами, пiдручниками, посiбниками, що мають вiдповiдний гриф Міністерством освіти і науки України, i забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступенi навчання вiдповiдно до вiкових особливостей та природних здiбностей дiтей.

3.5. Заклад обирає форми, засоби i методи навчання та виховання вiдповiдно до Законiв України «Про освiту», «Про загальну середню освiту», «Про дошкільну освіту» та свого Статуту з урахуванням специфiки закладу, профiлю та iнших особливостей органiзацiї навчально-виховного процесу.

3.6. Навчально-виховний процес у закладi здiйснюється за груповою та iндивiдуальною формами навчання.

3.7. Вiдповiдно до поданих батьками або особами, якi їх замiнюють, заяв заклад за погодженням з органом управління створює умови для навчання екстерном.

3.8. З метою забезпечення учнів всіма необхідними умовами, пов’язаними з цілодобовим перебуванням дітей у закладі, при  навчально-виховному комплексі створено:

 • гуртожиток;
 • харчоблок, який забезпечує 3-х разове харчування.
  • Учні класів спортивного профілю при потребі і наявності місць

забезпечуються гуртожитком. При наявності коштів місцевого бюджету учні забезпечуються трьохразовим харчуванням за встановленими нормами, спортивною формою та спортивним інвентарем.

 •  Навчально-тренувальні заняття проводяться на спортивних спорудах Навчального закладу, а також у стаціонарних або тимчасових  спортивно-оздоровчих таборах.

3.11. Штатна чисельність працівників класів спортивного профілю визначається в установленому порядку його засновником на основі типових штатів, які розробляються і затверджуються Міністерством освіти і науки України.

3.12. Заклад може виконувати освiтнi програми i надавати платнi послуги на договiрнiй основi згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України  за погодженням з Мiнфiном та Мiнекономiки.

3.13. Навчальний рiк для учнів починається 1 вересня i закiнчується не пiзнiше 1 липня наступного року

Навчальний рік для дітей дошкільного віку починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період з 1 червня до 31 серпня.

3.14. Навчальний заклад працює за 5-денним робочим тижнем. Вихідні: субота, неділя, святкові дні. Режим роботи Навчального закладу встановлюється його засновником за погодженням з органом управління. Працівники закладу та батьки повинні неухильно дотримуватись встановленого режиму роботи.

3.15. Структура навчального року (тривалiсть навчальних занять, подiл на чвертi, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з органом управління.

3.16. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.17. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах ─ 35 хвилин, у   2-4-х класах ─ 40 хвилин, у 5-11-х (12-х) ─ 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із органом управління та відповідним територіальним органом Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

3.18. Для учнiв 5-9-х класiв допускається проведення пiдряд двох урокiв пiд час лабораторних i контрольних робiт, написання творiв, а також урокiв трудового навчання.  У 10-11-х (12-х) класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

3.19. Заклад може обрати iншi, крiм уроку, форми органiзацiї навчально-виховного процесу.

3.20.  Тривалiсть перерв мiж уроками встановлюється з урахуванням потреби в органiзацiї активного вiдпочинку i харчування учнiв, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (пiсля другого або третього уроку) ─ 20 хвилин.

3.21.   Розклад урокiв складається вiдповiдно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогiчних та санiтарно-гiгiєнiчних вимог i затверджується керiвником закладу за  погодженням з відповідним територіальним органом Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

3.22.   Вiдволiкання учнiв вiд навчальних занять для провадження iнших видiв дiяльностi забороняється (крiм випадкiв, передбачених законодавством).

3.23.  Залучення учнiв до видiв дiяльностi, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють.

3.24.   Змiст, обсяг i характер домашнiх завдань визначаються вчителем вiдповiдно до педагогiчних i санiтарно-гiгiєнiчних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та iндивiдуальних особливостей учнiв.

Домашнi завдання учням 1-х класiв не задаються.

4. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

4.1. Критерiї оцiнювання навчальних досягнень учнiв закладiв визначаються Міністерством освіти і науки України.

4.2. Облiк навчальних досягнень учнiв протягом навчального року здiйснюється у класних журналах, iнструкцiї про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної дiяльностi за рiк заносяться до особових справ учнiв.

4.3. У першому класi дається словесна характеристика знань, умiнь i навичок учнiв. За рiшенням педагогiчної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умiнь i навичок учнiв другого класу.

У наступних класах оцiнювання здiйснюється вiдповiдно до критерiїв оцiнювання навчальних досягнень учнiв.

4.4. Заклад може використовувати iншi системи оцiнювання навчальних досягнень учнiв за погодженням із органом управління. При цьому оцiнки з навчальних предметiв за семестри, рiк, результати державної пiдсумкової атестацiї переводяться у бали вiдповiдно до критерiїв оцiнювання навчальних досягнень учнiв.

4.5. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах закладу завершується державною пiдсумковою атестацiєю. Змiст, форма i порядок державної пiдсумкової атестацiї визначаються Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках учнi за станом здоров’я або з iнших поважних причин можуть бути звiльненi вiд державної пiдсумкової  атестацiї у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

4.6. Учнi початкової школи, якi протягом одного року навчання не засвоїли програмний матерiал, за поданням педагогiчної ради та згодою батькiв (осiб, якi їх замiнюють) направляються для обстеження фахiвцями вiдповiдної психолого-медико-педагогiчної консультацiї. За висновками зазначеної консультацiї такi учнi можуть продовжувати навчання в спецiальних школах  (школах-iнтернатах) або навчатися за iндивiдуальними навчальними планами i програмами за згодою батькiв (осiб, якi їх замiнюють), включаючи інклюзивне навчання.

4.7.  Учнi початкової школи, якi через поважнi причини (хвороба, iншi обставини) за результатами рiчного оцiнювання не засвоїли скориговану до iндивiдуальних здiбностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишенi для повторного навчання у тому самому класi за рiшенням педагогiчної ради та за згодою батькiв (осiб, якi їх замiнюють).

4.8.  За результатами навчання учням видається вiдповiдний документ (табель, свiдоцтво про базову загальну середню освiту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документiв про базову та повну загальну середню освiту затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

4.9. Учням, якi закiнчили основну школу (9-й клас), видається свiдоцтво про базову загальну середню освiту.

Свiдоцтво про базову загальну середню освiту дає право на вступ до школи III ступеня, професiйно-технiчного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рiвня акредитацiї.

4.10. Учням, які закінчили старшу школу (11-й  клас), видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

4.11. Випускникам 9-х, 11-х  класiв, якi не атестованi хоча б з одного предмета, видається табель успiшностi.

Учнi, якi не отримали документи про освiту, можуть продовжити навчання екстерном.

4.12. За вiдмiннi успiхи в навчаннi учнi 2-8-х, 10-х класiв можуть нагороджуватися похвальним листом «За високi досягнення у навчаннi», а випускники закладiв III ступеня ─ похвальною грамотою «За особливi досягнення у вивченнi окремих предметiв», медалями ─ золотою «За високi досягнення у навчаннi» або срiбною «За досягнення у навчаннi». За вiдмiннi успiхи в навчаннi випускникам закладу II ступеня видається свiдоцтво про базову загальну середню освiту з вiдзнакою. Порядок нагородження учнiв за вiдмiннi успiхи у навчаннi встановлюється Міністерством освіти і науки України.

4.13. Свiдоцтво про базову загальну середню освiту, атестати про повну загальну середню освіту та вiдповiднi додатки до них реєструються у книзі облiку та видачi зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачi випускникам свiдоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листiв здiйснюється Міністерством освіти і науки України, iншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управлiння яких належать заклади, органом управління. 

5. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ

5.1. Виховання учнiв у закладах здiйснюється пiд час проведення урокiв, у процесi позаурочної та позашкiльної роботи.

5.2. Цiлi виховного процесу в навчальному закладі визначаються на основi принципiв, закладених у Конституцiї та законах України, iнших нормативно-правових актах.

5.3. У закладі забороняється утворення та дiяльнiсть органiзацiйних структур полiтичних партiй, а також релiгiйних органiзацiй i воєнiзованих формувань.

Примусове залучення учнiв закладiв до вступу в будь-якi об’єднання громадян, громадськi, громадсько-полiтичнi, релiгiйнi органiзацiї i воєнiзованi формування, а також до дiяльностi в зазначених органiзацiях, участi в агiтацiйнiй роботi та полiтичних акцiях забороняється.

5.4. Дисциплiна в закладі дотримується на основi взаємоповаги усiх учасникiв навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрiшнього розпорядку та Статуту Навчального закладу.

Застосування методiв фiзичного та психiчного насильства до дітей дошкільного віку та учнiв забороняється.

6. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

   6.1. Учасниками навчально-виховного процесу з дошкільної освіти  є:

– діти дошкільного віку;

– директор (завідувач), вихователь – методист, практичний психолог,  вихователі,  музичний керівник, інструктор з фізичної культури, помічники вихователів, медичний працівник, інші спеціалісти;

– батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Учасниками навчально-виховного процесу в Школі є учні, педагогічні працівники, працівники соціально-психологічної служби, бібліотекар, інші спеціалісти Навчального закладу, директор та його заступники, батьки або особи, які їх замінюють.

6.3. Статус, права та обов’язки учасникiв навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освiту», «Про загальну середню освiту», iншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Статутом, правилами внутрiшнього розпорядку Навчального закладу.

6.4. Учень ─ особа, яка навчається i виховується в закладi.

6.5. Учнi закладу мають гарантоване державою право на:

–     доступнiсть i безоплатнiсть повної загальної середньої освiти у закладi;

–     вибiр певного закладу, форми навчання, профiльного напряму, факультативiв, спецкурсiв, позакласних занять;

–     безпечнi i нешкiдливi умови навчання та працi;

–     користування навчально-виробничою, науковою, матерiально-технiчною, культурно-спортивною, корекцiйно-вiдновною та лiкувально-оздоровчою базою закладу;

 • участь у рiзних видах навчальної, науково-практичної дiяльностi, конференцiях, олiмпiадах, виставках, конкурсах тощо;
 • отримання додаткових, у тому числi платних, навчальних послуг;

–     перегляд результатiв оцiнювання навчальних досягнень з усiх предметiв iнварiантної та варiативної частини;

 • участь у роботi органiв громадського самоврядування закладу;
 • участь у роботi добровiльних самодiяльних об’єднань, творчих

студiй, клубiв, гурткiв, груп за iнтересами тощо;

 • повагу людської гiдностi, вiльне вираження поглядiв, переконань;
 • захист вiд будь-яких форм експлуатацiї, психiчного i фiзичного насильства, вiд дiй педагогiчних та iнших працiвникiв, якi порушують їх права, принижують честь i гiднiсть.

6.6. Учнi закладу зобов’язанi:

–  оволодiвати знаннями, вмiннями, практичними навичками в обсязi не меншому, нiж визначено Державним стандартом загальної середньої освiти;

–  пiдвищувати свiй загальний культурний рiвень;

– брати участь у пошуковiй та науковiй дiяльностi, передбаченiй навчальними програмами та навчальним планом закладу, його Статутом;

– дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь i гiднiсть iнших учнiв та працiвникiв;

– виконувати вимоги педагогiчних та iнших працiвникiв закладу вiдповiдно до Статуту та правил внутрiшнього розпорядку закладу;

–  брати участь у рiзних видах трудової дiяльностi;

–  дбайливо ставитися до державного, громадського i особистого майна, майна iнших учасникiв навчально-виховного процесу;

– дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;

– дотримуватися правил особистої гігієни.

6.7. Учням забороняється:

– носити до Навчального закладу одяг, що не відповідає вимогам навчального закладу;

– приносити до Навчального закладу речі, що не пов’язані з навчально-виховним процесом;

– палити як на території Навчального закладу, так і поза нею;

– вживати алкоголь, токсичні, наркотичні речовини;

– користуватися мобільними телефонами під час уроків;

– залишати Навчальний заклад без дозволу педагогічних працівників чи медсестри;

– принижувати гідність вчителя, учня та інших працівників Навчального закладу.

6.8. Учнi закладу залучаються за їх згодою та згодою батькiв або осiб, якi їх замiнюють, до самообслуговування, рiзних видiв суспiльно корисної працi вiдповiдно до Статуту i правил внутрiшнього розпорядку з урахуванням вiку, статi, фiзичних можливостей.

6.9. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язкiв, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення вiдповiдно до закону.

6.10. Педагогiчним працiвником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вiдповiдну педагогiчну освiту, належний рiвень професiйної пiдготовки, забезпечує результативнiсть та якiсть своєї роботи, фiзичний та психiчний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професiйнi обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освiти.

6.11. До педагогічної  дiяльностi у закладах не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелiк медичних протипоказань щодо провадження педагогiчної дiяльностi встановлюється законодавством.

6.12. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогiчних та iнших працiвникiв закладу, iншi трудовi вiдносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освiту» та iншими законодавчими актами.

Обсяг педагогiчного навантаження вчителiв визначається вiдповiдно до законодавства керiвником закладу i затверджується органом управління.

Обсяг педагогiчного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогiчного працівника.

Перерозподiл педагогiчного навантаження протягом навчального року допускається лише в разi змiни кiлькостi годин для вивчення окремих предметiв, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогiчного працiвника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.13. Директор закладу призначає класних керiвникiв, завiдуючих навчальними кабiнетами, майстернями, навчально-дослiдними дiлянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрiшнього розпорядку та Статутом закладу.

6.14. Не допускається вiдволiкання педагогiчних працiвникiв вiд виконання професiйних обов’язкiв, крiм випадкiв, передбачених законодавством.

Залучення педагогiчних працiвникiв до участi у видах робiт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та iншими документами, що регламентують дiяльнiсть навчального закладу, здiйснюється лише за їх згодою.

6.15. Педагогiчнi працiвники закладу пiдлягають атестацiї вiдповiдно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестацiї педагогiчних працiвникiв визначається їх вiдповiднiсть займанiй посадi, присвоюється квалiфiкацiйна категорiя (спецiалiст, спецiалiст другої, першої, вищої категорiї) та може бути присвоєно педагогiчне звання «старший учитель», «учитель (вихователь)- методист», «педагог-органiзатор-методист» та iншi.

6.16. Педагогiчнi працiвники закладу мають право:

–  самостiйно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкiдливi для здоров’я учнiв;

–   брати участь у роботi методичних об’єднань, нарад, зборiв закладу та iнших органiв самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з органiзацiєю навчально-виховної роботи;

– обирати форми та здiйснювати пiдвищення своєї квалiфiкацiї; навчатися у вищих навчальних закладах i закладах системи пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв;

– проходити атестацiю для здобуття вiдповiдної квалiфiкацiйної категорiї та отримувати її в разi успiшного проходження атестацiї;

– проводити в установленому порядку науково-дослiдну, експериментальну, пошукову роботу;

–  вносити керiвництву закладу i органу управління пропозицiї щодо полiпшення навчально-виховної роботи;

–  на соцiальне i матерiальне забезпечення вiдповiдно до законодавства;

–   об’єднуватися у професiйнi спiлки та бути членами iнших об’єднань громадян, дiяльнiсть яких не заборонена законодавством;

– порушувати питання захисту прав, професiйної та людської честi i гiдностi.

6.17. Педагогiчнi працiвники закладу зобов’язанi:

–  забезпечувати належний рiвень викладання навчальних дисциплiн вiдповiдно до навчальних програм із дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освiти;

–   контролювати рiвень навчальних досягнень учнiв;

–  нести вiдповiдальнiсть за оцiнювання навчальних досягнень учнiв критерiям оцiнювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнiв до вiдома дiтей, батькiв, осiб, що їх замiнюють, керiвника навчального закладу;

–  сприяти розвитку iнтересiв, нахилiв та здiбностей дiтей, а також збереженню їх здоров’я;

– виховувати повагу до державної символiки, принципiв загальнолюдської моралi;

–   виконувати Статут закладу, правила внутрiшнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

–    брати участь у роботi педагогiчної ради;

–   виховувати в учнiв шанобливе ставлення до батькiв, жiнок, старших за вiком осiб; повагу до народних традицiй та звичаїв, духовних i культурних надбань народу;

–  готувати учнiв до самостiйного життя з дотриманням принципiв взаєморозумiння, злагоди мiж усiма народами, етнiчними, нацiональними, релiгiйними групами;

– дотримуватися педагогiчної етики, моралi, поважати особисту гiднiсть учнiв та їх батькiв;

– постiйно пiдвищувати свiй професiйний рiвень, педагогiчну майстернiсть, рiвень загальної i полiтичної культури;

–   виконувати накази i розпорядження керiвника навчального закладу, органiв управлiння освiтою;

–  вести вiдповiдну документацiю.

6.18. Педагогiчнi працiвники, якi систематично порушують Статут, правила внутрiшнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язкiв, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестацiї не вiдповiдають займанiй посадi, звiльняються з роботи згiдно iз законодавством.

6.19. Права i обов’язки iнших працiвникiв та допомiжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрiшнього розпорядку закладу.

6.20. Батьки дітей дошкільного віку та учнів або особи, якi їх замiнюють, мають право:

–  обирати навчальний заклад та форми навчання i виховання дiтей;

–  створювати батькiвськi громадськi органiзацiї та брати участь в їх дiяльностi, обирати i бути обраними до батькiвських комiтетiв та органiв громадського самоврядування;

–  звертатися до органiв управлiння освiтою, керiвника закладу i органiв громадського самоврядування з питань навчання, виховання дiтей;

– приймати рiшення про участь дитини в науковiй, спортивнiй, трудовiй, пошуковiй та iнновацiйнiй дiяльностi закладу;

–  брати участь у заходах, спрямованих на полiпшення органiзацiї навчально-виховного процесу та змiцнення матерiально-технiчної бази закладу;

– на захист законних iнтересiв дiтей в органах громадського самоврядування закладу та у вiдповiдних державних, судових органах.

6.21. Батьки та особи, якi їх замiнюють, є вiдповiдальними за здобуття дiтьми освiти, їх виховання i зобов’язанi:

–  створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освiти за будь-якою формою навчання;

–  забезпечувати дотримання дiтьми вимог Статуту закладу;

–  поважати честь i гiднiсть дитини та працiвникiв закладу;

– постiйно дбати про фiзичне здоров’я, психiчний стан дiтей, створювати належнi умови для розвитку їх природних здiбностей;

–  виховувати працелюбнiсть, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, сiм’ї, державної та рiдної мов; повагу до нацiональної iсторiї, культури, цiнностей iнших народiв;

–  виховувати у дiтей повагу до законiв, прав, основних свобод людини.

6.22. У разi невиконання батьками та особами, якi їх замiнюють, обов’язкiв, передбачених законодавством, Навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про вiдповiдальнiсть таких осiб, у тому числi позбавлення їх батькiвських прав.

7. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 7.1.  Керiвництво закладом здiйснює його директор. Директором закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогiчну освiту на рiвнi спецiалiста або магiстра, стаж педагогiчної роботи не менш як три роки, успiшно пройшов атестацiю керiвних кадрiв навчальних закладiв у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

7.2. Директор Навчального закладу і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади  органом управління згідно із законодавством.

7.3. Директор закладу:

– здiйснює керiвництво педагогiчним колективом, забезпечує рацiональний добiр i розстановку кадрiв, створює необхiднi умови для пiдвищення фахового i квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв;

–   органiзовує навчально-виховний процес;

–  забезпечує контроль за виконанням навчальних планiв i програм, якiстю знань, умiнь та навичок дітей дошкільного віку та учнiв;

–  вiдповiдає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освiти, за якiсть i ефективнiсть роботи педагогiчного колективу;

– створює необхiднi умови для участi учнiв у позакласнiй та позашкiльнiй роботi, проведення виховної роботи;

–  забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санiтарно-гiгiєнiчних та протипожежних норм, вимог технiки безпеки;

–   розпоряджається в установленому порядку, за рішенням Засновника,  майном Навчального закладу, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

–   розпоряджається в установленому порядку коштами Навчального закладу;

– представляє інтереси Навчального закладу без довіреності у правовідносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, підписує договори від імені та в інтересах Навчального закладу;

– видає довіреність іншим особам на представництво інтересів Навчального закладу в межах, визначених Статутом та нормами чинного законодавства;

– за наявності рішення Засновника про створення філії, приймає наказ про створення філії Навчального закладу, затверджує положення про філію Навчального закладу, вносить зміни до положення про філію та її найменування, попередньо погодивши такі дії з органом управління;

–  пiдтримує iнiцiативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошукiв, дослiдно-експериментальної роботи педагогiв;

–  сприяє залученню дiячiв науки, культури, членiв творчих спiлок, працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй до навчально-виховного процесу, керiвництва учнiвськими об’єднаннями за iнтересами;

–  забезпечує реалiзацiю права дітей на захист вiд будь-яких форм фiзичного або психiчного насильства;

– вживає заходiв до запобiгання вживанню учнями алкоголю, наркотикiв;

– контролює органiзацiю харчування i медичного обслуговування дітей дошкільного віку та учнiв;

– видає у межах своєї компетенцiї накази та розпорядження i контролює їх виконання;

–   щороку звiтує про свою роботу на загальних зборах колективу.

7.4. Директор  закладу є головою педагогiчної ради ─ постiйно дiючого колегiального органу управлiння закладом. Діяльність педагогічної ради регулюється Положенням про педагогічну раду закладу.

7.5. Засiдання педагогiчної ради проводяться у мiру потреби, але не менш як чотири рази на рiк.

7.6. Педагогiчна рада розглядає питання:

– оцінювання результативності реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

–  удосконалення i методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

–   планування та режиму роботи Навчального закладу;

–   розподілу варiативної складової робочого навчального плану;

– переведення учнiв до наступного класу i їх випуску, видачi документiв про вiдповiдний рiвень освiти, нагородження за успiхи у навчаннi;

– пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв, розвитку їх творчої iнiцiативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки i передового педагогiчного досвiду;

– участi в iнновацiйнiй та експериментальнiй дiяльностi закладу, спiвпрацi з вищими навчальними закладами та науковими установами;

– морального та матерiального заохочення учнiв та працiвникiв закладу;

– морального заохочення батькiв та осiб, що їх замiнюють, та громадських дiячiв, якi беруть участь в органiзацiї навчально-виховного процесу;

–  притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi учнiв, працiвникiв закладу за невиконання ними своїх обов’язкiв;

–  педагогiчна рада розглядає також iншi питання, пов’язанi з дiяльнiстю Навчального закладу.

7.7. Органом громадського самоврядування Навчального закладу є загальні збори трудового колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини працівників. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.

Загальні збори трудового колективу обирають відкритим голосуванням голову, який веде збори, та секретаря зборів, який веде протокол.

Загальні збори трудового колективу:

– заслуховують звіт директора;

– розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Навчального закладу;

– затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу;

– розглядають інші найважливіші напрями діяльності Навчального закладу;

– приймають рішення про стимулювання праці директора Навчального закладу та інших педагогічних працівників;

– приймають рішення про створення ради закладу, піклувальної ради, учнівського комітету, батьківського комітету, методичного  об’єднання,  комісії, асоціації та інших допоміжних органів, діяльність яких буде направлена на виконання статутних завдань Навчального закладу;

– за попереднім погодженням директором Навчального закладу затверджують Положення про раду закладу, піклувальну раду, учнівський комітет, батьківський комітет, методичне об’єднання, комісії, асоціації та інші допоміжні органи рішення, про створення яких було прийнято.

8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Майно Навчального закладу перебуває у комунальній власності територіальної громади і закріплюється за закладом на праві оперативного управління. Будь – які дії щодо майна Навчального закладу (відчуження, передача в оренду, списання і т.д.), в тому числі укладення будь – яких правочинів щодо майна (інвестиційний договір, іпотечний договір, договір застави і т.д.), на підставі яких виникають права та обов’язки, Навчальний заклад здійснює відповідно до рішень Засновника.

8.2. Матерiально-технiчна база закладу включає будiвлi, споруди, землю, комунiкацiї, обладнання, транспортнi засоби, службове житло, iншi матерiальнi цiнностi, вартiсть яких вiдображено у балансi.

8.3.  Фiнансування закладу здiйснюється його Засновником або уповноваженим ним органом вiдповiдно до законодавства.

8.4. Фiнансово-господарська дiяльнiсть закладу проводиться вiдповiдно до Бюджетного кодексу України, Законiв України «Про освiту», «Про загальну середню освiту» «Про дошкільну освіту» та iнших нормативно-правових актiв.

8.5. Джерелами фiнансування закладу є:

–   кошти вiдповiдного бюджету у розмiрi, передбаченому нормативами для забезпечення навчального процесу в обсязi, визначеному Державним стандартом;

–   кошти, отриманi за надання платних послуг;

–   доходи вiд реалiзацiї продукцiї навчально-виробничих майстерень, навчально-дослiдних дiлянок, пiдсобних господарств, вiд передачi в оренду примiщень, споруд, обладнання;

–   благодiйнi внески юридичних та фiзичних осiб;

–   iншi джерела, не забороненi законодавством.

8.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб.

8.7. Доходи (прибутки) навчального закладу використовуються виключно  для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

8.8. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки  України, центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

8.9. Навчальний заклад  має право згідно із законодавством придбати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

8.10. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

8.11. Для забезпечення навчально-виховного процесу, база Навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивної зали,  бібліотеки,  медичного і комп’ютерного кабінетів, їдальні та іншого майна.

9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1. Заклад за наявностi належної матерiально-технiчної та соцiально-культурної бази, вiдповiдного фiнансування має право проводити мiжнародний учнiвський та педагогiчний обмiн у рамках освiтнiх програм, проектiв, встановлювати вiдповiдно до законодавства прямi зв’язки з мiжнародними органiзацiями та освiтнiми асоцiацiями.

Заклад має право вiдповiдно до законодавства укладати договори про спiвробiтництво з навчальними закладами, науковими установами, пiдприємствами, органiзацiями, громадськими об’єднаннями iнших країн.

9.2. Участь Навчального закладу в мiжнародних програмах, проектах, учнiвському та педагогiчному обмiнi здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

10. КОНТРОЛЬ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

10.1. Державний контроль за дiяльнiстю закладу здiйснюється з метою забезпечення реалiзацiї єдиної державної полiтики у сферi надання освітніх послуг.

10.2. Державний контроль за дiяльнiстю закладу здiйснюють Міністерство освіти і науки України, iншi центральнi органи виконавчої влади, до сфери управлiння яких належать заклади, Державна iнспекцiя навчальних закладiв при Міністерстві освіти і науки України, мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування i орган управління.

10.3. Основною формою державного контролю за дiяльнiстю закладу є державна атестацiя закладу, яка проводиться не рiдше нiж один раз на десять рокiв у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.4. Позачергова атестацiя проводиться, як виняток, лише за рiшенням Міністерства освіти і науки України за поданням органу громадського самоврядування закладу або органу управління.

10.5. Атестованому закладу, що здiйснює пiдготовку за рiвнем базової або повної загальної середньої освiти, пiдтверджується право видачi документiв про освiту державного зразка.

10.6. Заклад, результати дiяльностi якого та/або умови органiзацiї навчально-виховного процесу не вiдповiдають установленим державним стандартам, вважається неатестованим. Щодо такого закладу приймається рiшення про проведення повторної атестацiї через один-два роки або змiни типу, реорганiзацiї чи лiквiдацiї вiдповiдно до законодавства.

10.7. У перiод мiж атестацiєю проводяться перевiрки (iнспектування) закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною дiяльнiстю. Змiст, види i перiодичнiсть таких перевiрок визначаються залежно вiд стану навчально-виховної роботи, але не частiше як два рази на рiк. Перевiрки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником та органом управління вiдповiдно до законодавства.

11. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Навчального закладу приймає Засновник.

Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником (власником) або уповноваженим ним органом, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження щодо управління Навчальним закладом.

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику (власнику).

  11.3. У разі припинення Закладу  (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднанню або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.