Матеріально-технічне забезпечення школи

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

1.1. Майно Навчального закладу перебуває у комунальній власності територіальної громади і закріплюється за закладом на праві оперативного управління. Будь – які дії щодо майна Навчального закладу (відчуження, передача в оренду, списання і т.д.), в тому числі укладення будь – яких правочинів щодо майна (інвестиційний договір, іпотечний договір, договір застави і т.д.), на підставі яких виникають права та обов’язки, Навчальний заклад здійснює відповідно до рішень Засновника.

1.2. Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

1.3. Фінансування закладу здійснюється його Засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.

1.4. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів.

1.5. Джерелами фінансування закладу є: – кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом; – кошти, отримані за надання платних послуг; – доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; – благодійні внески юридичних та фізичних осіб; – інші джерела, не заборонені законодавством.

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім
оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб.

1.7. Доходи (прибутки) навчального закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

1.8. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

1.9. Навчальний заклад має право згідно із законодавством придбати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

1.10. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

1.11. Для забезпечення навчально-виховного процесу, база Навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивної зали, бібліотеки, медичного і комп’ютерного кабінетів, їдальні та іншого майна.